User Tools

Site Tools


texlive

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
texlive [2016-12-28 14:53]
peterv [Tex Live]
— (current)
Line 1: Line 1:
-<wrap round info>​[[en:​texlive|This page in English]]</​wrap>​ 
-====== Tex Live ====== 
  
-TeX Live är ett enkelt sätt att komma igång med att producera dokument med hjälp av TeX. Det tillhandahåller ett kompetent TeX system med binärfiler för de flesta Unix varianter inklusive linux och Windows. Alla stora TeX-relaterade program, macron och fonter som är fri mjukvara är inkluderat. 
- 
-Dokumentation:​ https://​www.tug.org/​texlive/​doc.html 
texlive.1482933235.txt.gz · Last modified: 2016-12-28 14:53 by peterv