User Tools

Site Tools


teams

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
teams [2017-03-28 09:07]
cr
teams [2017-03-28 09:16] (current)
cr [Frågor och svar]
Line 33: Line 33:
  
 ===== Frågor och svar ===== ===== Frågor och svar =====
 +
 +==== När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer? ====
 +
 +Verktygen överlappar varandra något, men målgruppen och syftet skiljer sig också. I grova drag:
 +
 +  * [[Skype for Business]] lämpar sig för direktchatt och samarbete med en kollega eller ett fåtal kollegor.
 +  * [[Teams]] lämpar sig för gruppchatt och kommunikation med arbetsgrupper (projektgrupp,​ underavdelning,​ avdelning eller enhet).
 +  * [[Yammer]] lämpar sig om målgruppen kan finnas på hela organisationen (LU) och för nätverkande med andra kollegor på hela LU.
 +
 +
  
  
teams.txt · Last modified: 2017-03-28 09:16 by cr