User Tools

Site Tools


teams

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
teams [2017-03-28 09:07]
cr
teams [2017-03-28 09:16]
cr [Frågor och svar]
Line 33: Line 33:
  
 ===== Frågor och svar ===== ===== Frågor och svar =====
 +
 +==== När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer? ====
 +
 +Verktygen överlappar varandra något, men målgruppen och syftet skiljer sig också. I grova drag:
 +
 +  * [[Skype for Business]] lämpar sig för direktchatt och samarbete med en kollega eller ett fåtal kollegor.
 +  * [[Teams]] lämpar sig för gruppchatt och kommunikation med arbetsgrupper (projektgrupp,​ underavdelning,​ avdelning eller enhet).
 +  * [[Yammer]] lämpar sig om målgruppen kan finnas på hela organisationen (LU) och för nätverkande med andra kollegor på hela LU.
 +
 +
  
  
teams.txt · Last modified: 2020-03-13 13:17 by cr