User Tools

Site Tools


teams

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
teams [2019-12-10 10:24]
cr [Tips]
teams [2019-12-10 10:27] (current)
cr [När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer?]
Line 35: Line 35:
 ==== När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer? ==== ==== När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer? ====
  
-Verktygen överlappar varandra något, men målgruppen och syftet skiljer sig ocksåI grova drag:+Verktygen överlappar ​just nu varandra något, men Microsoft håller på att flytta all ny funktionalitet till Teams som kommer att vara den enda verktyget i framtiden. 
  
-  * [[Skype for Business]] lämpar sig för direktchatt och samarbete med en kollega eller ett fåtal kollegor. 
-  * [[Teams]] lämpar sig för gruppchatt och kommunikation med arbetsgrupper (projektgrupp,​ underavdelning,​ avdelning eller enhet). 
-  * [[Yammer]] lämpar sig om målgruppen kan finnas på hela organisationen (LU) och för nätverkande med andra kollegor på hela LU. 
  
  
teams.txt · Last modified: 2019-12-10 10:27 by cr