User Tools

Site Tools


spam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
spam [2014-02-24 20:11]
cr [Jag har fått skräpbrev märkt med ***SPAM*** idag. Hur kan jag se till att detta och liknande brev automatiskt flyttas till mappen Skräppost?]
spam [2019-11-14 10:28] (current)
peterv [Bakgrund]
Line 5: Line 5:
 E-post till LTH:s kansli hanteras av [[LDC]], precis som för många andra enheter inom universitetet. E-post till LTH:s kansli hanteras av [[LDC]], precis som för många andra enheter inom universitetet.
  
-Inkommande e-post passerar först ett automatiskt skräppostfilter,​ som även det sköts av LDC. Hur breven hanteras beror på hur de kategoriseras. Eventuella [[virusbrev]] filtreras bort så att de helst inte anländer till mottagarens inkorg, men inget brev försvinner spårlöst ut i "tomma intet",​ utan avsändaren får, om brevet bedöms innehålla virus, alltid besked om detta. +Inkommande e-post passerar först ett automatiskt skräppostfilter,​ som även det sköts av LDC. Hur breven hanteras beror på hur de kategoriseras. Eventuella [[virusbrev]] filtreras bort så att de helst inte anländer till mottagarens inkorg. Eventuell skräppost (spam) eller eventuella ​ [[phishing|nätfiskebrev]] kastas dock **inte** bort, utan de märks bara upp, innan de levereras till mottagaren. Om brevet av det automatiska filtret bedöms innehålla skräppost eller försök till nätfiske får det ett särskilt tillägg först i ämnesraden:​
- +
-Eventuell skräppost (spam) eller eventuella ​ [[nätfiske|nätfiskebrev]] kastas dock **inte** bort, utan de märks bara upp, innan de levereras till mottagaren. Om brevet av det automatiska filtret bedöms innehålla skräppost eller försök till nätfiske får det ett särskilt tillägg först i ämnesraden:​+
  
 <​code>​***SPAM***</​code>​ <​code>​***SPAM***</​code>​
Line 13: Line 11:
 Brevet levereras sedan som vanligt till mottagaren. Det är upp till mottagaren att sedan avgöra vad som ska ske med brevet. Brevet levereras sedan som vanligt till mottagaren. Det är upp till mottagaren att sedan avgöra vad som ska ske med brevet.
  
-Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen "​Skräppost"​ kan du själv skapa en regel för detta. Se nedan.+Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Det är så det blir om du inte själv ändrar ​något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen "​Skräppost"​ kan du själv skapa en regel för detta. Se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]]. 
 + 
 +På [[LU Support]] finns många bra guider för [[Outlook]],​ däribland en allmän guide för att hantera [[spam|skräppost]]:​  
 +  * På svenska: https://​luservicedesk.service-now.com/​support?​id=search_swe&​t=&​q=spam&​search= 
 +  * På engelska: https://​luservicedesk.service-now.com/​support_en?​id=search_en&​t=&​q=spam&​search= 
  
  
Line 20: Line 23:
 ==== Jag har fått skräpbrev märkt med "​***SPAM***"​ idag. Hur kan jag se till att detta och liknande brev automatiskt flyttas till mappen "​Skräppost"?​ ==== ==== Jag har fått skräpbrev märkt med "​***SPAM***"​ idag. Hur kan jag se till att detta och liknande brev automatiskt flyttas till mappen "​Skräppost"?​ ====
  
-Du kan själv se till att inkommande brev som är märkta med "​***SPAM***" ​i ämnesraden automatiskt flyttas till mappen "​Skräppost"​ i Outlook. För att göra det behöver du skapa en regel.+Du kan själv se till att inkommande brev som är uppmärkta som skräppost ​i ämnesraden automatiskt flyttas till mappen "​Skräppost"​ i Outlook. För instruktioner,​ se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]].
  
  
- 
-FIXME 
 ==== Jag har fått ett enstaka skräpbrev idag som inte var märkt med "​***SPAM***"​. Vad gör jag åt det? ==== ==== Jag har fått ett enstaka skräpbrev idag som inte var märkt med "​***SPAM***"​. Vad gör jag åt det? ====
  
Line 41: Line 42:
 ==== Jag får väldigt många skräpbrev om dagen som inte är märkta med "​***SPAM***"​. Går det inte att göra något åt detta? ==== ==== Jag får väldigt många skräpbrev om dagen som inte är märkta med "​***SPAM***"​. Går det inte att göra något åt detta? ====
  
-Om du upplever att du får väldigt många skräpbrev, eller upplever att en viss typ av skräpbrev med exempelvis samma avsändare eller rubrik återkommer ofta, meddela [[Helpdesk]], så vidarebefordrar vi detta till den som sköter skräppostfiltret,​ med förhoppningen att filtret eventuellt ​kan justeras.+Om du upplever att du får väldigt många skräpbrev, eller upplever att en viss typ av skräpbrev med exempelvis samma avsändare eller rubrik återkommer ofta, och dessa skräpbrev inte redan är uppmärkta i ärenderaden, meddela ​då [[Servicedesk]], så kan [[LDC]] vid behov justera sitt skräppostfilter så att denna typ av brev framöver kommer att märkas upp som skräppost.
  
-När du rapporterar detta är det väldigt viktigt att du skickar hela skräpbreven så intakta som möjligt ​till oss, så att vi får tillgång till alla detaljer i breven, för att filterreglerna ska kunna anpassas efter dessa. ​Allra bäst om du kan **bifoga** skräppostbreven intakta i ditt brev till [[Helpdesk]]. Använd ​//inte// funktionen ​"Vidarebefordra" ​eftersom detta tar bort en mängd teknisk information i brevet, ​information som detta sammanhang är väsentlig, utan skriv istället ett nytt brev till [[Helpdesk]] ​och beskriv problemet och bifoga sedan (dra och släpp) autentiska exempel på spambreven i ditt brev till oss. Då bifogas hela spambrevet, komplett med all teknisk information.+När du rapporterar detta till [[Servicedesk]] ​är det väldigt viktigt att du skickar hela skräpbreven så intakta som möjligt, så att Servicedesk ​får tillgång till alla detaljer i breven, för att filterreglerna ska kunna anpassas efter dessa. ​Framförallt är det viktigt att de så kallade ​//meddelandehuvudena// bifogas. I Outlook kallas dessa meddelandehuvuden för "Internet-rubriker", och de innehåller bland annat en logg med uppgifter om befintlig spamklassificering och vilka servrar som brevet ​kan ha passerat när det skickadesvilket kan vara till stor hjälp ​analysen ​och anpassningen av skräppostfiltret.
  
 +Gör så här i Outlook om du vill felanmäla ett icke uppmärkt skräpbrev till [[Servicedesk]]:​
  
 +  - Öppna brevet genom att dubbelklicka på brevet i listan över brev i Outlook. **Observera,​ klicka inte på några länkar i själva brevet!**
 +  -  {{  spam-12.png}} När du öppnat brevet, klicka på den lilla fliken nere till höger i menyn "​Taggar"​. Se bilden.
 +  - {{  spam-13.png}} Nu visas fönstret "​Egenskaper"​ för brevet. Meddelanderubrikerna finns i fältet "​Internet-rubriker"​.
 +    - Klicka i fältet "​Internet-rubriker"​.
 +    - Markera all text i detta fält genom att trycka ''​Control + A''​.
 +    - Med texten markerad, kopiera all text i detta fält genom att trycka ''​Control + C''​.
 +    - Klicka därefter på "​Stäng"​.
 +  - Vidarebefordra nu skräppostbrevet till <​servicedesk@lu.se>​. Förklara i ditt brev till Servicedesk att du anser att det vidarebefordrade brevet är skräppost och att du önskar att skräppostfiltret anpassas. Klista in meddelandehuvudena från skräppostbrevet i ditt brev till ServiceDesk genom att trycka ''​Control + V''​ och berätta att du bifogar meddelanderubrikerna.
 +
 +
 +==== Jag har fått ett brev som jag tycker är felaktigt märkt med "​***SPAM***"​. Går det att göra något åt detta? ====
 +
 +[[#​jag_far_vaeldigt_manga_skraepbrev_om_dagen_som_inte_aer_maerkta_med_spam__gar_det_inte_att_goera_nagot_at_detta|Följ samma förfarande som ovan]] för att rapportera detta till [[Servicedesk]] och be om att skräppostfiltret justeras. Glöm inte att även i dessa fall inkludera meddelandehuvudena.
  
  
Line 57: Line 72:
  
  
 +===== Mer information =====
  
 +  * [[phishing|Nätfiske]] 
 +  * [[malware|Sabotageprogram]] 
 +  * [[Informationssäkerhet]]
  
  
spam.1393269106.txt.gz · Last modified: 2014-02-24 20:11 by cr