User Tools

Site Tools


sot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
sot [2017-09-18 10:50]
cr
sot [2017-09-18 10:51]
cr [E-post]
Line 25: Line 25:
 **<​support@lth.se>​** **<​support@lth.se>​**
  
-Denna funktionsadress läses och hanteras av olika personer inom SoT. +Denna funktionsadress läses och hanteras av olika personer inom SoT bland annat
-Vi ber dig att så långt det är möjligt använda denna e-postadress vid kontakt med oss. Var noga med att tydligt sammanfatta vad ärendet gäller i ämnesraden. Se även [[ärendehantering]].+Vi ber dig att så långt det är möjligt använda denna e-postadress vid kontakt med oss. Var noga med att tydligt sammanfatta vad ärendet gäller i ämnesraden, och ange gärna rumsnummer vid all kontakt med oss. Se även [[ärendehantering]].
  
  
sot.txt · Last modified: 2019-05-29 09:21 by perf