User Tools

Site Tools


rstudio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rstudio [2018-12-10 15:45]
cr created
rstudio [2018-12-11 12:29] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 ====== RStudio ====== ====== RStudio ======
  
-{{  rstudio.png?​nolink}}//​RStudio//​ är en editor och utvecklingsmiljö för programspråket //R//. Programmet är öppen källkod och kan användas fritt.+{{  rstudio.png?​nolink}}//​RStudio//​ är en editor och integrerad ​utvecklingsmiljö ​(IDE) för programspråket //R//. Programmet är öppen källkod och kan användas fritt. ​
  
 Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.rstudio.com. Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.rstudio.com.
rstudio.1544453145.txt.gz · Last modified: 2018-12-10 15:45 by cr