User Tools

Site Tools


rstudio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
rstudio [2018-12-10 15:49]
cr
rstudio [2018-12-10 15:50]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== RStudio ====== ====== RStudio ======
  
-{{  rstudio.png?​nolink}}//​RStudio//​ är en editor och integrerad utvecklingsmiljö för programspråket //R//. R behöver inte installeras separat, utan är inkluderat med RStudio. Programmet är öppen källkod och kan användas fritt. ​+{{  rstudio.png?​nolink}}//​RStudio//​ är en editor och integrerad utvecklingsmiljö ​(IDE) för programspråket //R//. R behöver inte installeras separat, utan är inkluderat med RStudio. Programmet är öppen källkod och kan användas fritt. ​
  
 Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.rstudio.com. Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.rstudio.com.
rstudio.txt · Last modified: 2018-12-11 12:29 by cr