User Tools

Site Tools


request_tracker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
request_tracker [2016-05-18 10:35]
cr created
request_tracker [2016-05-18 10:45] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-<wrap round info>​[[en:​kansli|This page in English]]</​wrap>​ +<wrap round info>​[[en:​request tracker|This page in English]]</​wrap>​ 
-====== ​Ärendehantering med Request Tracker ======+====== Request Tracker ======
  
-===== Bakgrund ===== +[[wp>​Request Tracker]] är det tekniska system ​för **[[ärendehantering]]** som används vid LTHSe [[ärendehantering]].
- +
-[[DDG]], [[kort|LU-kortet]] och [[SoT]] använder sedan maj 2016 ett ärendehanteringssystem som heter [[wp>​Request Tracker]] ​(förkortat RT) för support, felrapportering och önskemål och andra typer av ärenden. +
- +
-Ärendehanteringssystemet finns på följande webbadress:​ +
- +
-  * **https://​support.lth.se/​rt** +
- +
- +
-===== Fördelar med ärendehantering ===== +
- +
-Ett system för ärendehantering är tänkt att höja kvaliteten på hanteringen av alla typer av ärenden. Bland fördelarna kan nämnas: +
- +
-  * Bättre återkoppling +
-  * Lättare att vid behov skicka ärendet vidare till lämplig expert +
-  * Lättare för alla inblandade att följa ärendet och dess status, även om ärendet behöver skickas vidare +
-  * Spårbarhet och historik +
-  * Bättre uppföljning +
- +
- +
-===== Att tänka på ===== +
- +
-För att ärendehantering ska fungera så effektivt som möjligt och ärendena ska kunna hanteras så bra som möjligt ​är det viktigt att tänka på följande:​ +
- +
-<WRAP important>​**Använd våra funktionsadresser** vid all kontakt ​för alla ärenden som rör support, felrapportering,​ önskemål, inköp eller andra typer av ärenden. Använd inte våra personliga e-postadresser för detta; det gör att ärendet hamnar utanför systemet, blir personberoende och med stor sannolikhet kan komma att fördröjas.</​WRAP>​ +
-<WRAP important>​**Undvik att skicka in dublettärenden**. När du skickar in ett ärende första gången får ditt ärende en unik kod som gör att ärendet kan spåras och följas upp. Vi ber dig att använda den koden i all fortsätt kontakt i samma ärende. +
- +
-När du svarar på ärenden ber vi dig att **inte modifiera ärenderaden**. Ärenderaden i all e-post från systemet innehåller en kod som gör att ditt eventuella svar automatiskt kan kopplas till rätt ärende.</​WRAP>​ +
-<WRAP important>​**Skicka ett e-brev per ärende**. Undvik att skicka in flera ärenden i samma brev. Tänk på att olika typer av ärenden kan behöva hanteras olika, kan behöva hanteras av helt olika personer eller avdelningar,​ och ta olika lång tid att lösa. Om flera ärenden/​önskemål finns i samma brev riskerar något därför lätt att gå förlorat. Har du flera olika ärenden, skicka därför hellre fler brev med ett ärende i varje. +
-  * Exempel på bra ärenden: +
-    * "Jag behöver nytt tangentbord"​ +
-    * "​Behöver programvaran XYZ" +
-  * Exempel på sämre ärenden: +
-    * "​Behöver programvaran XYZ, ny behörighet på passerkortet och mitt tangentbord är smutsigt"​ +
-</​WRAP>​ +
- +
- +
-==== Fler tips ==== +
- +
-Fler tips för att hanteringen av ditt ärende skall gå snabbare: +
- +
-<WRAP tip>​**Skicka in ärendet från din student- eller jobbadress**. Detta gör att vi automatiskt kan få fram uppgifter om dig som hjälper oss att hantera ärendet snabbare. Använder du istället en privat e-postadress måste du åtminstone **ange ditt användarnamn** vid kontakt med oss. Rör ärendet en specifik dator behöver vi även dess **[[datornamn]]**. +
-</​WRAP>​ +
-<WRAP tip>​**Använd en kort och tydlig ärenderad** som mycket kortfattat beskriver problemet eller önskemåletDet gör att ärendet snabbare kan hanteras och skickas rätt. +
-  * Exempel på bra ärenderader:​ +
-    * "​Behöver ett nytt tangentbord"​ +
-    * "Min dator surrar"​ +
-    * "​Behöver programvara ABC till undervisning i hus X" +
-    * "Jag kommer inte in i lokal XYZ" +
-  * Exempel på sämre ärenderader:​ +
-    * "​Hjälp!"​ +
-    * "​Panik!!!"​ +
-    * "Ring mig!"​ +
-</​WRAP>​ +
- +
- +
-===== Support ===== +
- +
-Har du frågor om ärendehanteringen eller behöver hjälp? Kontakta ​[[Helpdesk]].+
  
  
request_tracker.1463560551.txt.gz · Last modified: 2016-05-18 10:35 by cr