User Tools

Site Tools


personuppgifter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
personuppgifter [2015-07-03 20:51]
cr [Personuppgifter]
personuppgifter [2018-11-12 09:37] (current)
cr
Line 17: Line 17:
 utgöra personuppgifter om de antingen var för sig eller tillsammans i kombination gör att informationen kan knytas till en fysisk person. utgöra personuppgifter om de antingen var för sig eller tillsammans i kombination gör att informationen kan knytas till en fysisk person.
  
-I Sverige regleras hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (PUL). ​Denna baseras på EU-direktiv för hantering av personuppgifter.+I Sverige regleras hantering av personuppgifter i dataskyddsförordningen (DSF) som ersätter den tidigare ​personuppgiftslagen (PUL). ​DSF baseras på EU-direktiv för hantering av personuppgifter ​(GDPR).
  
-All hantering av personuppgifter omfattas av regler i PUL, så även elektronisk hantering((http://​www.datainspektionen.se/​fragor-och-svar/​personuppgiftslagen/​vad-menas-med-behandling-av-personuppgifter-enligt-personuppgiftslagen/​)). En viktig grundregel i PUL är att personuppgifter inte får spridas utan vidare och att den som hanterar personuppgifter ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att så inte sker.+All hantering av personuppgifter omfattas av regler i DSF, så även elektronisk hantering((http://​www.datainspektionen.se/​fragor-och-svar/​personuppgiftslagen/​vad-menas-med-behandling-av-personuppgifter-enligt-personuppgiftslagen/​)). En viktig grundregel i DSF är att personuppgifter inte får spridas utan vidare och att den som hanterar personuppgifter ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att så inte sker.
  
-Ett exempel där det är viktigt att hålla reda på spridningen av personuppgifter gäller elektronisk hantering och sparande och lagring av dokument. **Arbetsdokument som innehåller personuppgifter får exempelvis bara lagras på de [[molntjänster]] online som uppfyller kraven i PUL** genom avtal. [[box|LU Box]] och [[Office 365]]/​[[OneDrive]] uppfyller kraven, men **inte** [[Dropbox]],​ iCloud och många andra populära molntjänster. Se [[molntjänster]] för en jämförelse.+Ett exempel där det är viktigt att hålla reda på spridningen av personuppgifter gäller elektronisk hantering och sparande och lagring av dokument. **Arbetsdokument som innehåller personuppgifter får exempelvis bara lagras på de [[molntjänster]] online som uppfyller kraven i DSF** genom avtal. [[box|LU Box]] och [[Office 365]]/​[[OneDrive]] uppfyller kraven, men **inte** [[Dropbox]],​ iCloud och många andra populära molntjänster. Se [[molntjänster]] för en jämförelse.
  
-Det är också okej att lagra personuppgifter ​på servrar som ägs av universitetet, exempelvis universitetets ​[[SharePoint]] eller [[utforskaren|filservrar]] på ditt kansli eller din institutionförutsatt att hanteringen i övrigt uppfyller kraven i PUL.+Motsvarande gäller även andra tjänster som lagrar ​personuppgifter ​utanför ​universitetet[[Doodle]], en gratistjänst för att skapa omröstningar ​på nätetlagrar personuppgifter utanför universitetet och saknar avtal med universitetet,​ och är alltså **inte** tillåten ur personuppgiftssynpunkt.
  
 +Det är okej att lagra personuppgifter på servrar som ägs av universitetet,​ exempelvis universitetets [[SharePoint]] eller [[utforskaren|filservrar]] på ditt kansli eller din institution,​ förutsatt att hanteringen i övrigt uppfyller kraven i DSF.
 +
 +
 +===== Mer information =====
 +
 +  * https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​juridik-dokument-och-arendehantering/​personuppgifter-och-dataskydd
 +  * https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​juridik-dokument-och-arendehantering/​personuppgifter-och-dataskydd/​overgripande-information/​allmanna-principer-for-personuppgiftshantering
 +  * https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​juridik-dokument-och-arendehantering/​personuppgifter-och-dataskydd/​overgripande-information/​personuppgiftsbitrades-avtal
  
  
personuppgifter.1435949514.txt.gz · Last modified: 2015-07-03 20:51 by cr