User Tools

Site Tools


onedrive

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
onedrive [2015-05-20 11:50]
cr [När bör jag inte använda denna tjänst?]
onedrive [2015-05-20 11:55] (current)
cr
Line 23: Line 23:
   * **Du får inte använda denna tjänst, eller någon som helst annan [[molntjänster|tjänst där dokumenten lagras utanför universitetet]],​ om dokumenten har [[skyddsvärd information]] enligt universitetets riktlinjer för informationssäkerhet,​ InfoSäk A**. I dessa fall får dokumenten endast lagras på servrar som ägs och finns inom universitet. Skyddsvärd information kan innefatta både sådant som omfattas av sekretess eller annan information där någon individ, universitet eller en tredje part skulle kunna lida skada om informationen läckte ut.   * **Du får inte använda denna tjänst, eller någon som helst annan [[molntjänster|tjänst där dokumenten lagras utanför universitetet]],​ om dokumenten har [[skyddsvärd information]] enligt universitetets riktlinjer för informationssäkerhet,​ InfoSäk A**. I dessa fall får dokumenten endast lagras på servrar som ägs och finns inom universitet. Skyddsvärd information kan innefatta både sådant som omfattas av sekretess eller annan information där någon individ, universitet eller en tredje part skulle kunna lida skada om informationen läckte ut.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
  
 ===== Inloggning ===== ===== Inloggning =====
onedrive.txt · Last modified: 2015-05-20 11:55 by cr