User Tools

Site Tools


laneutrustning

Låneutrustning

Bakgrund

På kansliet finns det låneutrustning som kan användas i tjänsten. Det rör sig om lånedatorer, låneprojektorer, lånekameror och lånecyklar.

De bärbara lånedatorerna och låneprojektorerna kan användas om man i tjänsten exempelvis behöver hålla en presentation, anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten.

Låneprojektorerna kan också användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra konferensrum, sammanträdeslokaler och föreläsningssalar har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.

Gemensamt för nästan all låneutrustning är att de bokas via Outlook. Se avsnittet om bokning nedan.

Fördelning

Låneutrustningen är uppdelad per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda den utrustning som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka den utrustning som finns i Navet, som är bokningsbar för alla.

Uppdelningen finns beskriven på följande sidor:

Bokning

Bokning sker i Outlook (gäller allt utom lånecyklar). Du hittar den gemensamma mappen under “Gemensamma mappar” → “Alla gemensamma mappar” → “Låneutrustning”. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:

  • Vem som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
  • Vad utrustningen ska användas till (mycket kort; exempelvis “Presentation för forskarstuderande”, “VA-möte”, etc.)

Alla dessa saker ska framgå utav bokningens rubrik. Särskilt informationen om vem som bokat är viktig för att situationer ska kunna hanteras på ett bra sätt om det blir komplikationer med en bokning. Bokningar där det inte tydligt framgår vem som bokat kan annuleras utan förvarning.

Längre bokningar

Ska du boka låneutrustning under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta LTH Support i god tid innan, för att förvissa dig om att utrustningen kan undvaras under en längre tid.

Tänk också på att under tiden du bokat är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.

Uthämtning

När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Du kan hämta ut utrustningen själv om du har tillgång till kassaskåpet där den förvaras. Alternativt kan du be nedanstående kontaktperson om hjälp. Följande tabell visar de kontaktpersoner man kan vända sig för hjälp med uthämtningen av utrustningen, om man är osäker på var den förvaras:

Hus Rum Kontakta…
E-huset Förråd 1505 Hämta ut själv, eller kontakta LTH Support för hjälp
Kårhuset Packrummet Hämta ut själv, eller kontakta LTH Support för hjälp
Navet Kontakta LTH Support för hjälp
Studiecentrum Källaren Hämta ut själv, eller kontakta LTH Support för hjälp

Kontrollera innehållet i väskan

Glöm inte att kontrollera innehållet i väskan när du hämtar ut utrustningen, så att det är rätt väska du tagit och att den innehåller alla de kablar och tillbehör du behöver.

På dessa sidor finns mer information om vad som ska ingå i respektive väska:

Ansvar

Tänk på att under tiden du bokat utrustningen är du ansvarig för att utrustningen hanteras och förvaras på ett betryggande sätt. Detta innebär bland annat att:

  • Låt inte obehöriga använda utrustningen.
  • Utrustning som kan låsas fast, dvs lånedatorer, ska låsas fast om du räknar med att den inte hela tiden finns i din omedelbara närhet. För detta ändamål finns ett vajerlås med kod i lånedatorväskan. Fråga LTH Support om du behöver instruktioner för användning av låset.
  • Utrustning som inte kan låsas fast ska inte lämnas utan uppsikt.
  • Utrustning som är fastlåst ska inte lämnas utan uppsikt under en längre tid. En bärbar dator är alltid ett attraktivt byte. Tillfället gör tjuven, och för en hängiven tjuv är ett vajerlås inget problem. Utrustningen ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.
  • Förvara utrustningen i sin väska så långt det är möjligt, så att den skyddas mot damm, smuts och stötar.
  • Undvik att ha vätskor, exempelvis drycker, i utrustningens närhet. All elektronik är känslig för vätskor.
  • Undvik dammiga miljöer.

Återlämning av utrustningen

Alla kablar ska vara ihopvirade på ett prydligt sätt, och se till att innehållet i väskan är komplett. Se avsnittet om uthämtning för en kontrollista. Återlämna sedan utrustningen där du hämtade den. Kontakta respektive kontaktperson om du behöver hjälp med att låsa in utrustningen där du hämtade den. Tänk på att väskan ska låsas in där du hämtade den, eller överlämnas till en kontaktperson personligen, så att den blir inlåst direkt. Lämna inte utrustningen utan tillsyn!

Support

Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen, kontakta LTH Support. Detta gäller även vid problem med utrustningen.

laneutrustning.txt · Last modified: 2017-09-18 12:27 by cr