User Tools

Site Tools


kort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kort [2011-08-05 10:25]
cr
kort [2017-12-18 11:12] (current)
cr [Support]
Line 11: Line 11:
 Alla anställda och studenter på Lunds universitet ska ha ett personligt kort med namn och bild. Detta kort fungerar både som passerkort och ID-kort på universitetet. Ska man vistas i husen utanför normal arbetstid är man skyldig att kunna visa upp kortet. Alla anställda och studenter på Lunds universitet ska ha ett personligt kort med namn och bild. Detta kort fungerar både som passerkort och ID-kort på universitetet. Ska man vistas i husen utanför normal arbetstid är man skyldig att kunna visa upp kortet.
  
-Dessa kort användes till en början endast på LTH, eftersom LTH fungerade som en pilotinstallation. Numera är dock korten gemensamma ​för hela universitetet, och under våren 2010 har kort delats ut till anställda inom övriga universitetetUnder hösten 2010 kommer projektet att gå vidare med att alla studenter ​vid universitetet får kort.+Kort för anställda är märkta "​Employee"​, och har uppgift om institutionstillhörighetKort för studenter ​är på motsvarande sätt märka "​Student"​.
  
-Kort för anställda är märkta "​Employee",​ och har uppgift ​om institutionstillhörighet. Kort för studenter är på motsvarande sätt märka "​Student"​ och är märkta med kår- och nationstillhörighet.+Se mer information ​om korten ​på **https://​lukortet.lu.se**.
  
-Se mer information om korten på **http://​www.lu.se/​lukortet/​**. Det finns även LTH-specifik information om korten på http://​www.ddg.lth.se/​cards/​. 
  
  
Line 39: Line 38:
  
   - **Kontrollera först att dina uppgifter i [[Lucat]] stämmer**. Uppgifterna i [[Lucat]] måste vara korrekta //innan// ett kort kan skapas. Om uppgifterna inte stämmer, kontakta [[lucat|katalogansvarig på din avdelning]] innan du går vidare.   - **Kontrollera först att dina uppgifter i [[Lucat]] stämmer**. Uppgifterna i [[Lucat]] måste vara korrekta //innan// ett kort kan skapas. Om uppgifterna inte stämmer, kontakta [[lucat|katalogansvarig på din avdelning]] innan du går vidare.
-  - **Kontakta kortexpeditionen för kortutdelning**. Kortexpeditionens öppettider finns på http://www.lu.se/lukortet/ och närmaste kortutdelningsexpedition är belägen i Studiecentrums entréplan. Undvik terminsstartstider,​ då kortutdelningen till studenter är som intensivast! Vid kortutdelningstillfället kommer en bild av dig att tas, och ett kort produceras sedan direkt. Du får även en fyrsiffrig pinkod till ditt kort skickad till dig per e-post. Denna pinkod går inte att byta. //Memorera pinkoden// --- du får absolut ej förvara den tillsammans med ditt kort! +  - **Kontakta kortexpeditionen för kortutdelning**. Kortexpeditionens öppettider finns på https://lukortet.lu.se/ och närmaste kortutdelningsexpedition ​för LTH är belägen i Studiecentrums entréplan. Undvik ​om möjligt ​terminsstartstider,​ då kortutdelningen till studenter är som intensivast! Vid kortutdelningstillfället kommer en bild av dig att tas, och ett kort produceras sedan direkt. Du får även en fyrsiffrig pinkod till ditt kort skickad till dig per e-post. Denna pinkod går inte att byta. //Memorera pinkoden// --- du får absolut ej förvara den tillsammans med ditt kort! Skulle du glömma pinkoden till kortet kan du komma åt den genom att logga in på https://​lukortet.lu.se/​. 
-  - Ditt nyproducerade kort fungerar som passerkort i E-huset och många andra byggnader ​på LTHKortet börjar fungera per automatik på kvällen samma dag som kortet ​producerades. **Däremot fungerar kortet inte automatiskt i Kårhuset ​eller Studiecentrum!** Vill du även komma in i Kårhuset och/eller Studiecentrummåste du när du fått ditt kort kontakta ​Jan-Åke Nilsson ​<jan-ake.nilsson@ddg.lth.se>, så att ditt nyproducerade kort även kan läggas in i passagesystemet för Kårhuset och StudiecentrumMeddela Jan-Åke följande uppgifter (föredragsvis i ett mail till Jan-Åke, eftersom han ofta är upptagen i möten): +  - Ditt nyproducerade kort fungerar som passerkort i alla byggnader ​inom LUI de flesta hus aktiveras ​kortet ​automatiskt. Det tar allt mellan fem minuter och ett dygn beroende på vilket passersystem huset använder. **Däremot fungerar kortet inte automatiskt i KårhusetStudiecentrum ​eller Navet.** Behöver ​du komma in i dessa byggnader, kontakta <lukortet@lu.se>​. ​Inkludera ​personnummer ​eller lucat-id mailet.
-    * Ditt namn +
-    * Ditt personnummer +
-    * Kortets fullständiga nummer (siffrorna står till höger om personnumret på framsidan av kortet) +
-    * Din önskade pinkod (använd samma pinkod som du fick när kortet producerades,​ annars kommer du att få olika pinkoder i olika hus!) +
-  ​Jan-Åke meddelar dig när kortet är inlagt ​Kårhuset och Studiecentrum.+
  
  
Line 53: Line 47:
 Den fyrsiffriga pinkoden till ditt kort, tillsammans med det id-foto som togs av dig i samband med kortutdelningen,​ hittar du på nedanstående sida. Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]]. Den fyrsiffriga pinkoden till ditt kort, tillsammans med det id-foto som togs av dig i samband med kortutdelningen,​ hittar du på nedanstående sida. Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]].
  
-  * **https://​lukortet.srv.lu.se/**+  * **https://​lukortet.lu.se/​**
  
  
Line 61: Line 55:
 Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du själv ta reda på din pinkod: Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du själv ta reda på din pinkod:
  
-  * **https://​lukortet.srv.lu.se/**+  * **https://​lukortet.lu.se/​**
  
  
 ==== Jag vill byta pinkod! Hur gör jag? ==== ==== Jag vill byta pinkod! Hur gör jag? ====
  
-Pinkoden går tyvärr, av praktiska skäl, ej att byta. Då kortet framställs generas av säkerhetsskäl en slumpmässig pinkod, och kortuppgifterna distribueras sedan automatiskt ut till många olika passagesystem. Av praktiska skäl går det ej att ändra uppgifterna i alla system i efterhand. +Pinkoden går tyvärr, av praktiska skäl, ej att byta. Då kortet framställs generas av säkerhetsskäl en slumpmässig pinkod, och kortuppgifterna distribueras sedan automatiskt ut till många olika passagesystem. Av praktiska skäl går det ej att ändra uppgifterna i alla system i efterhand. Däremot behåller du din PIN-kod om du får ett nytt kort
-Memorera din pinkod!+Memorera din pinkod! ​Om du glömmer den kan du också få tag i den i efterhand enligt svaret ovan.
  
  
Line 74: Line 68:
 Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du komma åt din egen bild och annan information som är knuten till ditt kort: Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du komma åt din egen bild och annan information som är knuten till ditt kort:
  
-  * **https://​lukortet.srv.lu.se/**+  * **https://​lukortet.lu.se/​**
  
  
Line 81: Line 75:
 I en del hus finns beröringsfria kortläsare. Om du håller upp ditt kort framför en beröringsfri läsare, och läsaren inte reagerar på kortet (inte piper till) har du med största sannolikhet ett äldre kort, som saknar trådlös funktion. Du måste då byta ut ditt kort mot ett nyare kort. Kontakta kortexpeditionen enligt ovan. I en del hus finns beröringsfria kortläsare. Om du håller upp ditt kort framför en beröringsfri läsare, och läsaren inte reagerar på kortet (inte piper till) har du med största sannolikhet ett äldre kort, som saknar trådlös funktion. Du måste då byta ut ditt kort mot ett nyare kort. Kontakta kortexpeditionen enligt ovan.
  
 +
 +==== Varför fungerar mitt kort inte automatiskt i Kårhuset, Studiecentrum eller Navet? ====
 +
 +Även om korten framställs centralt, är alla passagesystem i alla olika byggnader inom LTH ännu inte sammankopplade. Arbete pågår med att ändra på detta, men det är förenat med stora kostnader.
 +Behöver du åtkomst till Kårhuset, Studiecentrum eller Navet, kontakta LU-kortet enligt ovan.
  
  
Line 91: Line 90:
  
  
-==== Varför fungerar mitt kort inte automatiskt i Kårhuset och Studiecentrum?​ ==== 
  
-Även om korten framställs centralt, är alla passagesystem ​alla olika byggnader inom LTH ännu inte sammankoppladeArbete pågår med att ändra på detta, men det är förenat med stora kostnader+==== Hur använder jag det runda Salto-lås som finns i min dörr? ==== 
-Behöver ​du åtkomst till Kårhuset ​och Studiecentrum,​ kontakta Jan-Åke enligt ovan.+ 
 +{{ salto-lock2.jpg?​250|Salto-lås av rund utskjutande typ}}I en del dörrar finns det Salto-lås i form av en utskjutande cylinder. Dessa lås är av en manuell typ och avsedda för eftermontage i befintliga dörraroch fungerar lite annorlunda än den andra typen av Salto-lås som är integrerad ​dörrar. 
 + 
 +=== Låsa upp === 
 + 
 +  - Se till att ditt kort har uppdaterats i en Salto-uppdateringsläsare ​det senaste dygnet enligt ovan
 +  - Håll ditt kort mot Salto-låset. 
 +  - Efter det att låset lyst grönt, vrid cylindern för att låsa upp dörren, tills du hör att låset öppnas. Tryck sedan ner handtaget ​och öppna dörren. 
 + 
 + 
 +=== Låsa === 
 + 
 +  ​Stäng dörren. 
 +  - Håll ditt kort mot Salto-låset. 
 +  - Efter det att låset lyst grönt, vrid cylindern tills du hör att låset låses. 
  
  
Line 100: Line 113:
 ==== Jag har fått in ett upphittat kort. Vad ska jag göra med det? ==== ==== Jag har fått in ett upphittat kort. Vad ska jag göra med det? ====
  
-Upphittade LU-kort kan skickas direkt med internpost till Gustaf Scheja på Studiecentrum (hämtställe ​8).+Upphittade LU-kort kan skickas direkt med internpost till LU-kortet, ​hämtställe ​54. 
 + 
  
-Skicka **inte** upphittade kort till polisen, trots att det står en uppmaning om detta tryckt på korten. Polisen skickar enbart tillbaka korten till universitetet. Skicka istället upphittade kort direkt till Gustaf enligt ovan, så slipper de valsa runt i onödan. 
  
  
Line 108: Line 122:
 ==== Jag misstänker att en obehörig person finns i huset. Vad gör jag? ==== ==== Jag misstänker att en obehörig person finns i huset. Vad gör jag? ====
  
-Kontakta vakten (G4S) på anknytning **20700** (046-2220700).+Kontakta vakten (Securitas) på anknytning **20700** (046-2220700).
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du problem med kortet? Se frågorna och svaren ovan för information om vart du ska vända dig i de olika fallen.+Har du problem med kortet? Se frågorna och svaren ovan och **https://​lukortet.lu.se/​**. 
 +Skulle ​du inte bli hjälpt av dessa sidor kan du kontakta LU-kortet genom [[Servicedesk]] på **<​servicedesk@lu.se>​** eller anknytning **29000**. 
  
-Behöver du få ett nytt kort producerat, kontakta kortexpeditionen. Kontaktuppgifter och öppettider finns på **http://​www.lu.se/​lukortet/​**. 
  
kort.1312532747.txt.gz · Last modified: 2011-08-05 10:25 by cr