User Tools

Site Tools


kort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
kort [2017-12-18 11:05]
cr
kort [2017-12-18 11:06]
cr [Support]
Line 127: Line 127:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du problem med kortet? Se frågorna och svaren ovan för information om vart du ska vända dig i de olika fallen.+Har du problem med kortet? Se frågorna och svaren ovan och **https://​lukortet.lu.se/​**. Där hittar ​du även kontaktuppgifter till LU-kortet.
  
  
  
kort.txt · Last modified: 2017-12-18 11:12 by cr