User Tools

Site Tools


kanslin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kanslin [2018-02-21 10:15]
cr
kanslin [2019-02-19 12:35]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Information för anställda på Kansli N ====== ====== Information för anställda på Kansli N ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på Kansli N.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[https://​www.naturvetenskap.lu.se|Kansli N]].
  
 <WRAP tip> <WRAP tip>
-Här finns information som vänder sig till specifikt anställda på Kansli N. Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:+Här finns information som vänder sig specifikt ​till anställda på Kansli N. Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:
  
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
kanslin.txt · Last modified: 2019-02-19 12:35 by cr