User Tools

Site Tools


inspelning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
inspelning [2012-03-01 11:42]
cr
inspelning [2012-03-01 11:51]
cr
Line 7: Line 7:
 **http://​toolbox.multimedia.lu.se/​** **http://​toolbox.multimedia.lu.se/​**
  
 +Ovanstående gäller inspelning i förväg av föreläsningar. Har du istället behov av verktyg för elektroniska möten, se [[Adobe Connect]].
inspelning.txt · Last modified: 2012-03-01 13:32 by cr