User Tools

Site Tools


fildelning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fildelning [2015-05-13 13:17]
rb [Fildelning]
fildelning [2016-03-10 12:10] (current)
cr
Line 9: Line 9:
 Det förekommer automatiserad övervakning,​ ifrån upphovsrättsinnehavarnas organisationer,​ bland de vanligaste tjänsterna och protokollen för fildelning. Upptäcks möjliga intrång i någons upphovsrätt ifrån en dator på universitets nätverk, rapporteras dessa omgående in till universitetets centrala IT-säkerhetsavdelning,​ tillsammans med uppgifter om datorns namn, datorns ip-adress och exakt tid för överträdelsen (uppgifter som tillsammans med loggar gör det möjligt att identifiera exakt vem som har använt datorn vid det aktuella tillfället),​ för vidare åtgärd. Det förekommer automatiserad övervakning,​ ifrån upphovsrättsinnehavarnas organisationer,​ bland de vanligaste tjänsterna och protokollen för fildelning. Upptäcks möjliga intrång i någons upphovsrätt ifrån en dator på universitets nätverk, rapporteras dessa omgående in till universitetets centrala IT-säkerhetsavdelning,​ tillsammans med uppgifter om datorns namn, datorns ip-adress och exakt tid för överträdelsen (uppgifter som tillsammans med loggar gör det möjligt att identifiera exakt vem som har använt datorn vid det aktuella tillfället),​ för vidare åtgärd.
  
-På de av universitetets datornätverk där anslutningar som är av mer tillfällig natur förekommer,​ såsom exempelvis ​de trådlösa ​nätverken [[Weblogon]] eller [[Eduroam]],​ sker även centralt ifrån universitetets sida övervakning av, och automatisk blockering av, all fildelningstrafik. Förekommer användning av tjänster eller protokoll för fildelning där, blockeras all nätverkstrafik till och från den drabbade datorn automatiskt och omedelbart centralt i universitetets nätverksutrustning.+På de av universitetets datornätverk där anslutningar som är av mer tillfällig natur förekommer,​ såsom exempelvis ​det trådlösa ​nätverket ​[[Eduroam]],​ sker även centralt ifrån universitetets sida övervakning av, och automatisk blockering av, all fildelningstrafik. Förekommer användning av tjänster eller protokoll för fildelning där, blockeras all nätverkstrafik till och från den drabbade datorn automatiskt och omedelbart centralt i universitetets nätverksutrustning.
  
  
fildelning.txt · Last modified: 2016-03-10 12:10 by cr