User Tools

Site Tools


fildelning

Fildelning

Med fildelning avses här otillåten spridning och nedladdning av upphovsrättsskyddat material, såsom exempelvis filmer, musik, datorprogram eller datorspel.

Fildelning är inte tillåtet på Lunds universitets nätverk (LUNET).

Lunds universitet är en myndighet, och universitets datornätverk är till för forskning, utbildning och administrationen kring detta, och det är för dessa ändamål som nätverket är dimensionerat och finansierat med skattemedel. Dessutom är otillåten spridning av upphovsrättsskyddat material även ett brott mot upphovsrättslagen, och intresseorganisationer för upphovsrättsinnehavare bevakar kontinuerligt sina intressen.

Det förekommer automatiserad övervakning, ifrån upphovsrättsinnehavarnas organisationer, bland de vanligaste tjänsterna och protokollen för fildelning. Upptäcks möjliga intrång i någons upphovsrätt ifrån en dator på universitets nätverk, rapporteras dessa omgående in till universitetets centrala IT-säkerhetsavdelning, tillsammans med uppgifter om datorns namn, datorns ip-adress och exakt tid för överträdelsen (uppgifter som tillsammans med loggar gör det möjligt att identifiera exakt vem som har använt datorn vid det aktuella tillfället), för vidare åtgärd.

På de av universitetets datornätverk där anslutningar som är av mer tillfällig natur förekommer, såsom exempelvis det trådlösa nätverket Eduroam, sker även centralt ifrån universitetets sida övervakning av, och automatisk blockering av, all fildelningstrafik. Förekommer användning av tjänster eller protokoll för fildelning där, blockeras all nätverkstrafik till och från den drabbade datorn automatiskt och omedelbart centralt i universitetets nätverksutrustning.

Mer information

fildelning.txt · Last modified: 2016-03-10 12:10 by cr