User Tools

Site Tools


epic

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
epic [2017-02-04 17:54]
cr [Support]
epic [2017-02-04 17:54] (current)
cr [Support]
Line 42: Line 42:
 Svar på många frågor och guider till EPIC finns på http://​support.lu.se/​. Svar på många frågor och guider till EPIC finns på http://​support.lu.se/​.
  
-LDC har driftansvar för för EPIC. Därför är det till LU:s [[ServiceDesk]] på <​servicedesk@ldc.lu.se> du i första hand bör vända dig för frågor eller för att rapportera eventuella problem med EPIC.+LDC har driftansvar för för EPIC. Därför är det till LU:s [[ServiceDesk]] på <​servicedesk@lu.se>​ du i första hand bör vända dig för frågor eller för att rapportera eventuella problem med EPIC.
  
  
epic.txt · Last modified: 2017-02-04 17:54 by cr