User Tools

Site Tools


e-postadresser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
e-postadresser [2018-05-18 14:05]
cr
e-postadresser [2019-11-06 16:03]
cr
Line 36: Line 36:
  
 Se även [[#Vad är min primära e-postadress?​]]. Se även [[#Vad är min primära e-postadress?​]].
- 
- 
-==== Kan jag önska ytterligare e-postadresser med ändelsen @kansli.lth.se?​ ==== 
- 
-Nej. Se [[Bytet av e-postdomän för kansliet]] och nästa fråga. 
  
  
e-postadresser.txt · Last modified: 2019-11-06 16:03 by cr