User Tools

Site Tools


ddg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ddg [2019-02-13 10:17]
cr
ddg [2019-02-13 10:18] (current)
cr
Line 5: Line 5:
 //en del av IT vid [[https://​www.lu.se|Lunds universitet]]//​ //en del av IT vid [[https://​www.lu.se|Lunds universitet]]//​
  
-Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt. ​+Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt ​eller institutioner som anlitar support från DDG.
  
 Läs mer om DDG på www.lth.se/​omlth/​lthsledning/​lth-kansli/​datordriftgruppen/​ Läs mer om DDG på www.lth.se/​omlth/​lthsledning/​lth-kansli/​datordriftgruppen/​
ddg.txt · Last modified: 2019-02-13 10:18 by cr