User Tools

Site Tools


box

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
box [2016-12-01 16:02]
cr
box [2017-09-18 12:32] (current)
cr
Line 71: Line 71:
 (länk http://​www.medarbetarwebben.lu.se/​sites/​medarbetarwebben.lu.se/​files/​riktlinjer- informationssakerhet_0.pdf) (länk http://​www.medarbetarwebben.lu.se/​sites/​medarbetarwebben.lu.se/​files/​riktlinjer- informationssakerhet_0.pdf)
  
-**Kan lärosätet/​helpdesk ​komma åt mitt konto?** Ja, administratörerna kan komma åt dina filer+**Kan lärosätet/​LTH Support ​komma åt mitt konto?** Ja, administratörerna kan komma åt dina filer
  
 **Vad händer med mitt konto när jag slutar som anställd?​** Kontot låses och dokumenten ej längre tillgängliga **Vad händer med mitt konto när jag slutar som anställd?​** Kontot låses och dokumenten ej längre tillgängliga
box.txt · Last modified: 2017-09-18 12:32 by cr