User Tools

Site Tools


ansys

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ansys [2017-03-14 13:00]
cr
ansys [2017-03-14 13:10]
cr
Line 18: Line 18:
 ===== Installation av programmet ===== ===== Installation av programmet =====
  
-Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera ​Matlab ​via **[[Software Center]]** på datorn. I många studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.+Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera ​ANSYS via **[[Software Center]]** på datorn. I många studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
  
 +
 +==== Aktivering av licens för anställda ====
 +
 +Den licens som är aktiv som standard, efter installation av programmet, är för utbildningsversionen. Om du är anställd måste du ändra denna licens till licensen som gäller för anställda.
  
  
ansys.txt · Last modified: 2017-03-14 13:10 by cr